กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช

นางสาวศิริมา สิงหพันธ์

นางฉันทนา อ้นวิเศษ

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข

นางสาวศศิประภา พงษ์วัน

นางสาวภรภัทร ยางงาม

นางสาวศาธนชม วณิชไชยกร

นางสาวกัญญพัชร ดำเพ็ง