โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุทธินาถ ช่วยประสม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา

นางสาวณัฐชริญา ธินันท์

นางสาวนฤมล บุญเจริญ

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ

นางสาววรรณิภา อรุณโณ

นายณัฐนันท์ สุคันธมาลา

นายภาณุวิชญ์ แก้วโรย

นายปรีชา มหาโพธิกุล