กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธินาถ ช่วยประสม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา

นางสาวนฤมล บุญเจริญ

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ

นางสาววรรณิภา อรุณโณ

นายณัฐนันท์ สุคันธมาลา

นายภาณุวิชญ์ แก้วโรย

นายปรีชา มหาโพธิกุล

นายธวัช ประดับ