บุคลากรลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนารี น้อยวงศ์

นายสุรศักดิ์ ถนาวร

นางสาวกัลยรัตน์ ฤทธิ์คำรพ

นายวิเชียร พรมสิงห์

นางสาวอรวรรณ ขาวละออ

นางสาวประภาพรรณ โสมทัศน์

นางสาวสุชาดา สุขพินิจ

นายพีระพล หุ้นเลิศสกุล

นายณัฐพล ต้อไธสงค์

นายบุญเสริฐ เชื้อนวกุล

นายวันชัย ลูกแก้ว

นายสำเนียง จันทร์แสนตอ

นายบุญเลิศ มีทอง

นายนพดล แจ่มใส