โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
คณะผู้บริหาร

นางบุษกร วิเศษสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 090-1979009
อีเมล์ : budsakorn@ms.rnp.ac.th

นางพันทิพย์ โขมะนาม
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 083-2932773
อีเมล์ : phanthip@ms.rnp.ac.th

นางสาวสมสวย เห็นงาม
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 089-4514946
อีเมล์ : somsuay@ms.rnp.ac.th

นายอภินันท์ ก้อนกลีบ
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 095-4843659
อีเมล์ : apinan@ms.rnp.ac.th

นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 084-1650106
อีเมล์ : akkapot@ms.rnp.ac.th