ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเพ็ง เปี่ยมคุ้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแคปานขำวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษภาคม 2522 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายพล หอมสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแคปานขำวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2531 - กันยายน 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัติ จันทร์ขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแคปานขำวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2533 - กันยายน 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ เดชพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแคปานขำวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2535 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ เกิดศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2539 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางวงศ์พรรณ อัจฉริยวณิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มกราคม 2541 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ คำจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2543 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล โกสุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มกราคม 2547 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธน เรืองเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2548 - ตุลาคม 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางธารทิพย์ ถาวรชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2551 - มกราคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2553 - มีนาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรฒ สำรวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2554 - ธันวาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ มนต์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2556 - กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายธนะกุล ช้อนแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 – 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษกร วิเศษสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายราชันต์ ทิพยโสต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน