กลุ่มบริหารทั่วไป

นายอภินันท์ ก้อนกลีบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์
งานยานพาหนะ

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง
งานโสตทัศนศึกษา

นายไชยวุธ สุนทร
งานอาคารสถานที่

นางสาวศิรดา แก้วป่าระกำ
งานสวัสดิการโรงเรียน

นางสาวเพ็ญพร ซุ่นกา
งานจัดจำหน่ายน้ำปั่นและน้ำดื่มโรงเรียน

นางสาวชุติรัตน์ เล้ารัตนอารีย์
งานอนุรักษ์พลังงาน

นางสาวนิตยา ทวีชัย
งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวภรภัทร ยางงาม
งานสำนักงานและธุรการ

นางชุลีกร ดีชูกชกร
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ
งานประชาสัมพันธ์และปฏิคม

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
งานชุมชนสัมพันธ์

นางสาวศศิธร พาหุรัตน์
งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์
งานโภชนาการ

นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล
งานระบบควบคุมภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง
สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา
งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด