กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกวรรณ ใจสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุวิชา บำรุงเขตร์

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์

นางสาวชุติรัตน์ เล้ารัตนอารีย์

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง

นางสาวนาถลดา ศรีแก้ว

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน

นางสาวนิตยา ทวีชัย

นางสาวณิรินทร์ภัทร ระยศ

นายนพดล จตุไพบูลย์

นางสาวกิตติมา กอนเก่า

นายถนอมชัย ฉิมวงษ์

นางสาวแวสามีลา ยูโซะ