กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกนกกุล นุชราวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว

นางสาวพรทิพย์ ชูดี

นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล