โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกนกกุล นุชราวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว

นางสาวพรทิพย์ ชูดี

นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล

นางสาวลักขณา คำระหงษ์