กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกนกกุล นุชราชวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว

นางสาวพรทิพย์ ชูดี

นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล

นางสาวจารวี ปิยะพงษ์กุล