กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนลินี วรรณสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชุลีกร ดีชูกชกร

นางสาวจิราวดี เงินแถบ

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ

นางสาวเพ็ญพร ซุ่นกา

นางสาวกรกนก โรจนฐิติกุล

นางสาวรจนา รัตนพิทักษ์

นางสาวอติอร ตัญกาญจน์