ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวละอองฟ้า บุญขาว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิ่งกาญจน์ รักไทรทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางชุลีกร ดีชูกชกร

นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม

นางสาวจิราวดี เงินแถบ

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ

นางสาวนลินี วรรณสาร

นางสาวเพ็ญพร ซุ่นกา