ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 401.91 KB 146560
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (10 พ.ย. 65) 48
>รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (10 มิ.ย.65) 21040
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (30-11-64) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.65 MB 124068
โครงร่างงานวิจัยชั้นเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 73.31 KB 127603
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (25-6-64) RAR Archive ขนาดไฟล์ 289.02 KB 131808
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 470.43 KB 146728
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 472.44 KB 146930
แบบฟอร์มโครงการสอน (Course Syllabus) รายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 473.56 KB 146741
แบบฟอร์มโครงการสอน (Course Syllabus) รายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 474.32 KB 146618
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 688.57 KB 146598
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 352.09 KB 146628
แบบสรุปผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 354.61 KB 146510
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ต.ค. 63) RAR Archive ขนาดไฟล์ 688.8 KB 146449
เอกสารประกอบการการเรียน IS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.28 MB 146758
โครงสร้างการสอน IS1M.5.63 Word Document ขนาดไฟล์ 218.02 KB 146516
โครงสร้างการสอน IS1M.2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 217.73 KB 146614
IS1_ม.5_แนวการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 118.38 KB 152245
IS1_ม.2_แนวการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 136.27 KB 146892
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุมปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 146614
>แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ปี 2563 146463
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 38.2 KB 146669
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.1 KB 146908
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Word Document ขนาดไฟล์ 232.5 KB 146851
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม (ล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 51.93 KB 146677
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิชาการ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.66 KB 146648
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 146390
>รายงานประจำปี 2561 146621
แนวการสอนวิชา IS ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 146814
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 146717
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 146628
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 146787
>แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 146678
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 146436
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 146676
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 146402
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 146497
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 150.89 KB 146730
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 147339
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 151740
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 146362
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 146798
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 146811
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 146611
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 148303
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 146507
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.34 KB 4
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.61 KB 828
บันทึกข้อตกลงโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Word Document ขนาดไฟล์ 69.91 KB 63994
>เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะ 129195
การแต่งกายตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 131598
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 146701
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 146786
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.81 KB 146467
แบบฟอร์มโครงการมาตรการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์คนดีศรีราชวินิต Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 146506
บันทึกข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 762.16 KB 146874
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (กำหนดชม.ปฏิบัติงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 146534
>Logbook 146596
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146829
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.8 KB 152296
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.01 KB 146479
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 146781
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานผลเล่มโครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 243.5 KB 4
ประกาศ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.77 KB 1
แบบฟอร์มคณะกรรมการผ้าป่าสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 284.42 KB 6
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.05 KB 13711
ปฏิทินการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.94 KB 20726
แบบฟอร์มสรุปเล่มโครงการ-กิจกรรม (ล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 243 KB 22882
แบบฟอร์มเขียนโครงการ นผ.01-04 Word Document ขนาดไฟล์ 98.47 KB 22879
นผ.13 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 217.5 KB 22870
นผ.12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อจัด Word Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 22873
บันทึกขออนุญาตกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 127556
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.91 KB 131594
ฟอร์มบริจาคเงินเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.17 KB 131587
>ฟอร์มเอกสารต่างๆ ใช้ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 146683
>เอกสารเผยแพร่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 146479
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.48 KB 3
แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม Word Document ขนาดไฟล์ 39.12 KB 55093
แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.19 KB 55091
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าอยู่บ้านพักข้าราชการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 58713
แบบบันทึกขอเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 58704
สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (THE ELECTRIC PLAYGROUND) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 146679
กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน)
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.36 KB 4
แบบ ปค.8 หนังสือเชิญผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.38 KB 55188
แบบ ปค.7 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.05 KB 55194
แบบ ปค.4 แบบทัณฑ์บน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.09 KB 55187
แบบ ปค.3 แบบบันทึกพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน(เพิ่มคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.24 KB 55187
แบบ ปค.2 แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน(ตัดคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.22 KB 55191
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-ปีการศึกษา-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 145610
>คู่มือการใช้งานระบบ DSchool 146716
เอกสารความรู้ประกอบการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 146465
ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ว่าด้วยการกำหนดความประพฤติ การลงโทษ และการแก้ไขความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.13 KB 146810