ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 401.91 KB 146622
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แผ่นพับ IS ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 10
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.76 KB 20
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 26.06 KB 26
ฟอร์มแบบทดสอบ ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 31
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (10 พ.ย. 65) 286
>รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (10 มิ.ย.65) 21069
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (30-11-64) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.65 MB 124080
โครงร่างงานวิจัยชั้นเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 73.31 KB 127631
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (25-6-64) RAR Archive ขนาดไฟล์ 289.02 KB 131810
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 470.43 KB 146736
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 472.44 KB 146950
แบบฟอร์มโครงการสอน (Course Syllabus) รายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 473.56 KB 146744
แบบฟอร์มโครงการสอน (Course Syllabus) รายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 474.32 KB 146624
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 688.57 KB 146602
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 352.09 KB 146632
แบบสรุปผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 354.61 KB 146520
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ต.ค. 63) RAR Archive ขนาดไฟล์ 688.8 KB 146451
เอกสารประกอบการการเรียน IS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.28 MB 146790
โครงสร้างการสอน IS1M.5.63 Word Document ขนาดไฟล์ 218.02 KB 146535
โครงสร้างการสอน IS1M.2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 217.73 KB 146621
IS1_ม.5_แนวการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 118.38 KB 152257
IS1_ม.2_แนวการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 136.27 KB 146900
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุมปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 146622
>แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ปี 2563 146473
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 38.2 KB 146672
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.7 KB 146956
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Word Document ขนาดไฟล์ 235.5 KB 146936
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม (ล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 51.93 KB 146686
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิชาการ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.66 KB 146655
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 146399
>รายงานประจำปี 2561 146622
แนวการสอนวิชา IS ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 146818
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 146726
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 146642
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 146791
>แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 146679
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 146443
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 146683
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 146410
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 146506
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 150.89 KB 146740
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 147351
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 151749
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 146369
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 146799
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 146820
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 146618
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 148304
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 146515
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.34 KB 8
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.61 KB 854
บันทึกข้อตกลงโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Word Document ขนาดไฟล์ 69.91 KB 64001
>เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะ 129203
การแต่งกายตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 131607
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 146708
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 146787
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.81 KB 146468
แบบฟอร์มโครงการมาตรการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์คนดีศรีราชวินิต Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 146507
บันทึกข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 762.16 KB 146875
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (กำหนดชม.ปฏิบัติงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 146542
>Logbook 146597
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146837
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.8 KB 152298
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.01 KB 146481
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 146788
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานผลเล่มโครงการ-กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 243.5 KB 13
ประกาศ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.77 KB 10
แบบฟอร์มคณะกรรมการผ้าป่าสายชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 284.42 KB 7
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.05 KB 13719
ปฏิทินการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.94 KB 20736
แบบฟอร์มสรุปเล่มโครงการ-กิจกรรม (ล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 243 KB 22892
แบบฟอร์มเขียนโครงการ นผ.01-04 Word Document ขนาดไฟล์ 98.47 KB 22881
นผ.13 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 217.5 KB 22877
นผ.12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อจัด Word Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 22876
บันทึกขออนุญาตกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 127561
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.91 KB 131595
ฟอร์มบริจาคเงินเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.17 KB 131594
>ฟอร์มเอกสารต่างๆ ใช้ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 146696
>เอกสารเผยแพร่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 146487
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบคำร้องขอใช้หอประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 128.05 KB 1
แบบคำร้องขอใช้ลานเอนกประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 128.07 KB 1
ใบขออนุญาตใช้รถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.48 KB 8
แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม Word Document ขนาดไฟล์ 39.12 KB 55097
แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.19 KB 55095
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าอยู่บ้านพักข้าราชการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 58716
แบบบันทึกขอเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 58710
สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (THE ELECTRIC PLAYGROUND) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 146680
กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน)
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.36 KB 26
แบบ ปค.8 หนังสือเชิญผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.38 KB 55190
แบบ ปค.7 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.05 KB 55203
แบบ ปค.4 แบบทัณฑ์บน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.09 KB 55188
แบบ ปค.3 แบบบันทึกพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน(เพิ่มคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.24 KB 55194
แบบ ปค.2 แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน(ตัดคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.22 KB 55192
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-ปีการศึกษา-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 145611
>คู่มือการใช้งานระบบ DSchool 146724
เอกสารความรู้ประกอบการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 146472
ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ว่าด้วยการกำหนดความประพฤติ การลงโทษ และการแก้ไขความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.13 KB 146811