โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอภิศักดิ์ สุดใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวศศิธร พาหุรัตน์

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย

นายจิรภัทร หล่อเสถียรพงศ์