กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอภิศักดิ์ สุดใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวศศิธร พาหุรัตน์

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย

นายจิรภัทร หล่อเสถียรพงศ์

นางสาววัลลภา ศรัทธา