โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เป็นโรงเรียนในกลุ่มพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดีศรีราชวินิต มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง