วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เป็นโรงเรียนในกลุ่มพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดีศรีราชวินิต มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง