โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุวิชา บำรุงเขตร์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวนฤมล สีติภูตะ