พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. พัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
3. ปลูกฝังระเบียบวินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์
4. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง