กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสมสวย เห็นงาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
งานระดับชั้น เวรวันราชการ และวินัย ความประพฤตินักเรียน

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
งานเลื่อนวิทยฐานะ

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบุคลากร

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
งานส่งเสริมกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

นางสาวนลินี วรรณสาร
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
งานวินัยและการรักษาวินัย (ครู)

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
งานสรรหา แต่งตั้ง ย้าย โอน และออกจากราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
งานประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุทธินาถ ช่วยประสม
งานทะเบียนประวัติ

นางสาวอติอร ตัญกาญจน์
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

นางสาวณิรินทร์ภัทร ระยศ
งานควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกรกนก โรจนฐิติกุล
งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

นายภาณุวิชญ์ แก้วโรย
งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางสาวพรทิพย์ ชูดี
งานสำนักงานกิจการนักเรียน

นายคณิติน พูนประเสริฐศรี
งานป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวนฤมล สีติภูตะ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายณัฐนันท์ สุคันธมาลา
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นางสาวนฤมล บุญเจริญ
งานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" และงานครอบครัวพอเพียง

นางสาวนฤมล บุญเจริญ
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายจิรภัทร หล่อเสถียรพงศ์
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข

นางสาวจิราวดี เงินแถบ
การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย