โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอภินันท์ ก้อนกลีบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นายภาคภูมิ ทิพย์วารี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล

นางนิดา มีสถิตย์
งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พาณิช
งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวณัฐชริญา ธินันท์
งานรับนักเรียน

นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง
งานส่งเสริมห้องเรียนพิเศษ งานวิชาการระดับชั้น

นายอภิศักดิ์ สุดใจ
งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

นายนพดล จตุไพบูลย์
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวนาถลดา ศรีแก้ว
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร ยางงาม
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุภาพร สิงห์ปอง
งานนิเทศการสอน งานควบคุมภายใน

นางสาวนฤมล สีติภูตะ
งานแนะแนวการศึกษา งานส่งเสริม และประสานความร่วมมือทางวิชาการ

นายสุวิชา บำรุงเขตร์
งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวรจนา รัตนพิทักษ์
งานห้องสมุด

นางสาวลักขณา คำระหงษ์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวชลธิชา ระยศ
งานจัดการเรียนรู้อิสระ (IS)

นายสุวิชา บำรุงเขตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน