กลุ่มบริหารวิชาการ

นางพันทิพย์ โขมะนาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นายภาคภูมิ ทิพย์วารี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล

นางนิดา มีสถิตย์
งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พาณิช
งานวิเทศสัมพันธ์

นายถนอมชัย ฉิมวงษ์
งานรับนักเรียน

นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง
งานโครงการพิเศษ งานวิชาการระดับชั้น

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

นายนพดล จตุไพบูลย์
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวนาถลดา ศรีแก้ว
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวภรภัทร ยางงาม
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุภาพร สิงห์ปอง
งานนิเทศการสอน งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวนฤมล สีติภูตะ
งานแนะแนวการศึกษา งานส่งเสริม และประสานความร่วมมือทางวิชาการ

นายสุวิชา บำรุงเขตร์
งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวรจนา รัตนพิทักษ์
งานห้องสมุด

นางสาวณิรินทร์ภัทร ระยศ
งานจัดการเรียนรู้อิสระ (IS)

นางสาวอติอร ตัญกาญจน์
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา