กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์

นายไชยวุธ สุนทร

นางสาวอติพร สกุลซ้ง

นางสาวสุปราณี แก้วประไพ

นางสาวกมลทิพย์ อินวรรณ์