โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์

นายสำเนา คล้ายเชย

นายไชยวุธ สุนทร

นางสาวอติพร สกุลซ้ง

นางสาวสุปราณี แก้วประไพ

นางสาวกมลทิพย์ อินวรรณ์