โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายนวพล พันธุกุลรัตน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 1

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 2

นางสาวกัญญพัชร ดำเพ็ง
สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกมลทิพย์ อินวรรณ์
งานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวศศิประภา เข็ญคำ
งานนโยบายและแผนงาน

นายภาณุวิชญ์ แก้วโรย
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวสุทธินาถ ช่วยประสม
งานโครงการพระราชดำริ

นางสาววรรณิภา อรุณโณ
งานการเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)

นางสาวสุปราณี แก้วประไพ
งานบริหารบัญชี

นางสาวจิราวดี เงินแถบ
งานธนาคารโรงเรียน

นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล
งานควบคุมภายใน

นางสาวกิตติมา กอนเก่า
งานตรวจสอบภายใน

นางสาวอติพร สกุลซ้ง
งานการเงินนอกงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ