กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายนวพล พันธุกุลรัตน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกัญญพัชร ดำเพ็ง
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกมลทิพย์ อินวรรณ์
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวศศิประภา เข็ญคำ
งานนโยบายและแผนงาน

นางสาวอติพร สกุลซ้ง
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวสุทธินาถ ช่วยประสม
งานโครงการพระราชดำริ

นางสาววรรณิภา อรุณโณ
งานบริหารการเงิน เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)

นางสาวสุปราณี แก้วประไพ
งานบริหารบัญชี

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
งานธนาคารโรงเรียน

นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล
งานควบคุมภายใน

นางสาวศรัณรัชต์ ศุภรณ์พานิช
งานตรวจสอบภายใน

นางสาวอติพร สกุลซ้ง
งานบริหารการเงิน เงินนอกงบประมาณ

นางสาวกิตติมา กอนเก่า
งานจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคบ้านพักครูและร้านค้าโรงเรียน

นางสาวกมลทิพย์ อินวรรณ์
งานสวัสดิการโรงเรียน