โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
บุคลากรลูกจ้างประจำ

นายสำเนียง จันทร์แสนตอ

นายวิโรช อิ่มอารมณ์

นายวันชัย ลูกแก้ว