ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารโรงเรียน
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ -๕ 
ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา ได้กำหนดการจัดสอบข้อสอบกลางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ รวมทั้งเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จึงหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ -๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑ วัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 440 ครั้ง