โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายนพดล โกสุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
ดร.วิเชียร ชูสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายเกษมนิติ์ ทองสัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายณัฐจักร อัศวโชติวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายสรยุทธ เด่นดารงกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายวัชระ พินทุสมิต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายกิตติมศักดิ์ เพชรสด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายชาญเวช โชติกิจสมบูรณ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นางชุลีกร ดีชูกชกร ผู้แทนครู กรรมการ
นายไชยวิทย์ แจ่มเที่ยงตรง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นายคารณ ผลัดรื่น ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
พระครูอนุกูลสุทธิกิจ(สมชาติ)   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์ สนธยา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
นายปิยะ ทัศนเรืองรอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นางบุษกร วิเศษสมบัติ ผู้อานวยการฯ กรรมการและเลขาฯ